BONY SZKOLENIOWE 2023

Zapraszamy do skorzystania z nauki języków obcych w ramach bonów szkoleniowych. Dofinansowanie wynosi 85% . Oferujemy zajęcia z: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, norweskiego, fińskiego i litewskiego. Nauka w trybie stacjonarnym lub zdalnie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.

Dokumenty:

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie + CV
Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie bonu na szkolenie
Załącznik nr 4. Karta oceny wniosku Uczestnika Projektu
Załącznik nr 5. Decyzja o przyznaniu bonu na szkolenie
Załącznik nr 6. Oświadczenie o pomocy publicznej
Załącznik nr 7. Umowa o przyznanie bonu na szkolenie
Załącznik nr 8. Umowa trójstronna o realizację usługi szkoleniowe

Należy także zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i wydrukować e-mail potwierdzający aktywację konta w systemie, wybrać usługę szkoleniową i zapisać się na nią.
Przed podpisaniem umowy o przyznanie bonu na szkolenie, Uczestnik projektu musi posiadać aktywne konto w Bazie oraz wybraną usługę szkoleniową, w której weźmie udział.
Zabezpieczeniem realizacji umowy o przyznanie bonu na szkolenie jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Uczestnika projektu, stanowiący załącznik do umowy o przyznanie bonu na szkolenie.

Rozliczenie wydatków

1. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika projektu z usług szkoleniowych jest zawarcie z Operatorem Umowy o przyznanie bonu na szkolenie, wniesienie wkładu własnego w wysokości 15% łącznej wartości usługi szkoleniowej oraz podpisanie umowy o realizację usługi szkoleniowej.

Dystrybucja środków dokonywana będzie w oparciu o system refundacyjny, w następujący sposób:

zaliczka w wysokości 50% wartości bonu na szkolenie oraz wkład własny Uczestnika projektu, wpłacane będą na konto Instytucji szkoleniowej, na podstawie wystawionej przez Instytucję szkoleniową faktury, w której Operator wskazany jest jako odbiorca (płatnik); pozostałe koszty rozliczane są pomiędzy Operatorem a Instytucją Szkoleniową.

Dodatkowo warunkiem refundacji jest dostarczenie Operatorowi kopii uzyskanych certyfikatów/zaświadczeń/dyplomów i dokonanie przez Uczestnika projektu oceny usługi w Systemie Oceny Usług Rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych.

Prosimy o kontakt telefoniczny: 667 665 694. Chętnie pomożemy w uzupełnieniu dokumentacji.

Projekty unijne

W okresie styczeń 2018 – sierpień 2020 w ramach bonów szkoleniowych przeszkoliliśmy prawie 300 osób. Były to szkolenia indywidualne lub grupowe z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego, litewskiego oraz norweskiego. 

W okresie styczeń – grudzień 2010r. szkoła była podwykonawcą (prowadzenie zajęć z języka angielskiego) w ramach projektu „Konkurencyjni na podlaskim rynku pracy” (Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Zajęcia zakończyły się testem sprawdzającym z języka angielskiego, którego średnia wyniosła 4,23. Natomiast ogólna ocena na zakończenie kursu wyniosła 4,7.

Od listopada 2010 r. do marca 2012 r. szkoła była podwykonawcą (prowadzenie zajęć z języka angielskiego) w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników – Telemarketer” (Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Szkolenie obejmowało 2 edycje projektu. Ukończyło je 80 osób.

W okresie luty – wrzesień 2012 r. szkoła samodzielnie zrealizowała projekt „Specjalista do spraw sprzedaży – profesjonalny handlowiec” (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Projekt objął wsparciem 40 osób w wieku 50+.

Od października 2012 r. do listopada 2013 r. szkoła, w partnerstwie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, zrealizowała projekt „Modern marketing – angielski w promocji i reklamie” (Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Wsparciem objęto 100 osób. Szkolenie zakończyło się zewnętrznym egzaminem z języka angielskiego –  TOEIC.

15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
667 665 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz