Egzamin 8 – klasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych (klasy I–VIII).

Obecnie obowiązuje poziom A2+ (w zakresie rozumienia wypowiedzi – B1). Poziom został opisany za pomocą skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim. Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi.

Czas trwania egzaminu: 90 minut
 1. W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 13 do 17 zadań ujętych w 3–4 wiązki.
 2. Arkusz egzaminacyjny obejmuje następujące części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna.
 3. Zadania otwarte: co najmniej jedno w każdej części (w tym praca pisemna).
Typy zadań:
 1. wybór wielokrotny
 2. prawda/fałsz
 3. dobieranie
 4. uzupełnianie luk
 5. odpowiedzi na pytania
 6. parafraza zdań
 7. tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy
 8. układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
 9. wypowiedź pisemna: list prywatny, wiadomość, e-mail
Budowa arkusza egzaminacyjnego
1. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Podstawę zadań stanowią krótkie teksty, adaptowane lub oryginalne, czytane przez rodzimych użytkowników języka i odtwarzane dwukrotnie z płyty CD. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

2. Zadania sprawdzające umiejętność reagowania

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym, częściowo także na krótkich (jedno-, dwuzdaniowych) wypowiedziach odtwarzanych dwukrotnie z płyty CD.

3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na tekstach adaptowanych lub oryginalnych o łącznej długości do 850 wyrazów. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

4. Zadania sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach – adaptowanych lub oryginalnych. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

5. Zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej

To jedno zadanie (bez możliwości wyboru) polegające na samodzielnym napisaniu krótkiego tekstu (50–120 wyrazów). Podany jest początek wypowiedzi oraz trzy podpunkty, które należy rozwinąć. Polecenie jest w języku polskim.

Obowiązujące struktury gramatyczne:
Czasownik
 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
 2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
 3. Czasowniki modalne:
  • can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.
  • could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.
  • may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
  • must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
  • should, np. You shouldn’t do it. Where should I get off?
  • will, np. I’ll wash up later. The train will be late.
 4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
 5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done
 6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
 7. Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what you mean. i czynności, np. She is dancing. I am seeing my dentist tomorrow.
 8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for.
Czasy gramatyczne
 1. Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
 2. Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
 3. Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
 4. Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
 5. Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
 6. Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
 7. Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win.

Konstrukcja „be going to” np. I’m going to give a party on Saturday.
Konstrukcja „have to” np. He has to go there. I don’t have to do it.
Konstrukcja „would like to” np. I would like to meet him.

Rzeczownik
 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money.
 2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women.
 3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes.
 4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law.
Przedimek
 1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal.
 2. Przedimek określony, np. the sun, the USA.
 3. Przedimek zerowy, np. dinner.
Przymiotnik
 1.  Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the most expensive, good – better – the best ; She is as tall as her father.
 2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice!
 3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our.
Przysłówek
 1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, badly – worse – the worst.
 2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large.
 3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!
Zaimek
 1. Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them.
 2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
 3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves.
 4. Zaimki wskazujące, np. this, those.
 5. Zaimki pytające, np. who, what, which.
 6. Zaimki względne, np. who, which, that.
 7. Zaimki wzajemne, np. each other.
 8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything.
 9. Zaimek bezosobowy you 10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.
Liczebnik
 1. Liczebniki główne, np. one, a thousand.
 2. Liczebniki porządkowe, np. the first, the twenty-fourth.
Przyimek
 1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school.
 2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night.
 3. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen 4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in.
Spójnik

np. and, or, because, if, unless, while, before, so.

Składnia
 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
 2. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
 3. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
 4. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
 5. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.
 6. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is staying?
 7. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very unhappy.
 8. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons. Struktury gramatyczne
 9. Zdania podrzędnie złożone:
  • przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.
  • okolicznikowe
   • celu, np. I came here to give you this letter.
   • czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.
   • miejsca, np. He was sitting where I had left him.
   • przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.
   • skutku, np. I was tired so I went straight to bed.
   • warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.
 10. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.
 11. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room!

W tekstach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza powyższej listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

Źródło: Nowa Era

15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
667 665 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz