Zasady zapisu i nauki

 1. Zapisy do Szkoły odbywają się w Sekretariacie Szkoły, w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 5/66. Zapisy przyjmowane są przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc.
 2. Przy zapisie podpisywana jest umowa, która określa termin, ilość godzin kursu oraz formę i termin opłaty za kurs. Do umowy dołączony jest regulamin szkoły.
 3. Nauka w Szkole odbywa się w grupach 5-10 (w szczególnych przypadkach) 11 osobowych.
 4. Istnieje możliwość stworzenia grup mniej licznych np.3-4 osobowych (o zwiększonej odpłatności), na życzenie słuchaczy grupy i/lub ich rodziców.
 5. Szkoła oferuje również zajęcia indywidualne.
 6. Podstawową formą pracy jest godzina lekcyjna (45-minutowa), 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (2×90 min), w okresie od września do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą inaczej.
 7. Grupy dziecięce i młodzieżowe rozpoczynają zajęcia 15 września, osoby dorosłe rozpoczynają zajęcia 1 października lub w innych terminach, w miarę naboru do grup.
 8. Grupy tworzone są wg wieku i poziomu zaawansowania językowego uczniów.
 9. Przydział do grup odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 10. Test kwalifikacyjny jest dostępny on-line na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zgłoszenia on-line” lub w wersji papierowej w szkole. W przypadku języka angielskiego jest to QPT (Quick Placement Test) opracowany przez metodyków Oxford Univesity Press oraz rozmowę w języku obcym. Kwalifikacja do grupy odbywa się przede wszystkim na podstawie poziomu językowego słuchaczy, a także ich wieku. Poziom językowy słuchacza jest oceniany w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).
 11. Każdy nowy słuchacz ma prawo do dwóch darmowych zajęć próbnych, przed zapisaniem się na kurs.
 12. Uczeń, w trakcie roku szkolnego, przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im niedorównujący może być przeniesiony do innej, odpowiedniej dla jego poziomu grupy.
 13. Szkoła zapewnia uczniom, oprócz rzetelnej nauki języka, odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne, a także zaopatrzenie w techniczne środki nauczania i materiały dydaktyczne. Koszt kursu nie obejmuje podręczników.
 14. W przypadku nieobecności na zajęciach dłuższej niż tydzień słuchacz ma prawo ubiegania się o zajęcia wyrównawcze. Sytuację taką należy zgłosić w sekretariacie i ustalić termin i ilość tych zajęć.
 15. W przypadku nieobecności jednorazowej słuchacz może zgłosić się do lektora prowadzącego zajęcia lub metodyka szkoły z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałego materiału.
 16. Kursanci na zakończenie roku szkolnego otrzymują kupony promocyjne do wykorzystania przy zapisie na kurs w następnym roku szkolnym. Na stronie internetowej zamieszczane są również informacje o promocjach. Do kursantów wysyłane są także newslettery informujące o ofertach promocyjnych.

ORGANIZACJA NAUKI:

 1. Standardowy roczny cykl zajęć dla młodzieży i dorosłych obejmuje 100 godzin lekcyjnych (dorośli) i 120 godzin lekcyjnych (dzieci i młodzież) czyli 50 lub 60 spotkań (2 razy w tygodniu po 90 minut).
 2. Szkoła prowadzi nauczanie od września do czerwca.
 3. Dzieci i młodzież szkolna nie mają zajęć w czasie ferii zimowych. Pozostałe grupy ustalają zajęcia w tym okresie z lektorem.
 4. Przerwy świąteczne i dni wolne od zajęć określa kalendarz szkolny dostępny na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej.
 5. Cykl nauczania podzielony jest na dwa semestry.
 6. Na zakończenie semestru/kursu przeprowadzany jest test osiągnięć oraz wystawiany jest raport semestralny/końcoworoczny.
 7. Na zakończenie roku szkolnego/kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z określeniem osiągniętego poziomu wg kryteriów European Framework, ilości zrealizowanych godzin lekcyjnych kursu oraz otrzymanej oceny. Ocena na certyfikacie uzależniona jest od ocen otrzymanych w trakcie kursu (kartkówki, sprawdziany, test semestralny, test na zakończenie kursu) oraz od aktywności na zajęciach, przygotowania do zajęć, ogólnego zaangażowania uczestnika kursu, ocenę wystawia lektor prowadzący zajęcia. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w 80% zajęć przewidzianych dla wybranego rodzaju kursu. Dodatkowo uczestnik otrzymuje kartę osiągnięć.

SYSTEM ZASTĘPSTW I ODRABIANIA ZAJĘĆ

 1. Przy nieobecności lektora dłuższej niż 1 tydzień organizowane są zastępstwa.
 2. Istnieje możliwość odrobienia odwołanych zajęć w innym terminie uzgodnionym przez lektora z grupą.
 3. W przypadku, gdy zajęcia się nie odbędą i nie zostaną odrobione, zakończenie kursu przesunie się w czasie. Sytuacja taka jest uzgadaniana z grupą.
15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
667 665 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz